Podpisanie umowy PSZOK

ikona

W dniu dzisiejszym w Gminie Lądek odbyła się konferencja poświęcona podpisaniu umowy na realizację zadania: „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek” na operację w ramach: Osi priorytetowej 4 Środowisko, Działanie 4.2 Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z udziałem Członka Zarządu Województwa Wielkopolskiego Macieja Sytka, Wójta Gminy Lądek Artura Miętkiewicza i Skarbnika Gminy Lądek Anny Suszka.

Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami poprzez budowę PSZOK, zapewnienie mieszkańcom korzystania z infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (w celu zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy), a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenie Gminy. Projekt zwraca uwagę na utrzymanie obecnego stanu środowiska na poziomie gwarantującym następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym, w jakim korzystają obecne pokolenia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,co z kolei jest podstawowym warunkiem rozwoju regionu.

Kwota dofinansowania: 528 529,51 zł Całkowita wartość projektu: 779 264,03 zł

Końcowa realizacja projektu przewidziana jest na koniec 2019 roku.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST