Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeń w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Lądek

Gmina Lądek realizuje projekt pt. „Kompleksowe wsparcie uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej w Ciążeń w zakresie kształcenia ogólnego w Gminie Lądek”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest: podwyższenie u 110 uczniów (49K,61M) SP Ciążeń, Gm. Lądek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w

zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz właściwych postaw i umiejętności w ciągu 34 m-cy trwania projektu w celu dalszego

podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach dalszego kształcenia.

Celami szczegółowymi są: Podniesienie wiedzy i kompetencji dzieci i młodzieży 110 uczniów SP Ciążeń, Gm. Lądek(49K,61M)uczestniczących w edukacji

szkolnej, w tym o specjalnych potrzebach(2M)w zakresie przedmiotów przyrodniczych, matem.j.ang. poprzez stworzenie warunków dla nauczania opartego

na metodzie eksperymentu(poprzez doposażenie i rozbudowę infrastruktury 3 pracowni) podczas 34 m-cy realizacji projektu;przygotowanie SP Ciążeń, Gm.

Lądek do prowadzenia procesu indywidualizacji pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z uczniami z niepełnosprawnością(2M)

oraz bezpośrednie wsparcie uczniów, którzy mają trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych podczas 34 m-cy realizacji projektu;podniesienie wiedzy i

kompetencji 8 nauczycieli(8K) SP Ciążeń;rozwijanie umiejętności planowania ścieżki zawodowej poprzez doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz

utrzymanie trwałości projektu przez co najmniej 2lata po zakończeniu jego realizacji.

 

Planowane efekty:

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie – 110 osób

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w

Programie – 8 osób

Liczba szkół, których pracownie

przedmiotowe zostały doposażone w

programie – 1 sztuka

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami

objętych wsparciem w zakresie rozwijania

kompetencji kluczowych w programie – 2 osoby

Liczba studiów podyplomowych/kursów/szkoleń – 7 sztuk

Liczba godzin, podczas których nastąpi wsparcie

uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych

niezbędnych na rynku pracy w formie zajęć

dydaktyczno-wyrównawczych – 1744 godzin

Liczba godzin wsparcia indywidualnego podejścia do

Ucznia – 104 godziny

Liczba wyjazdów edukacyjnych w zakresie

matematyki, przyrody – 15 wyjazdów

Liczba godzin, podczas których nastąpi wsparcie

uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych

niezbędnych na rynku pracy w formie kółek

zainteresowań, zajęć rozwijających uzdolnienia – 1456 godziny

Liczba osób uczestnicząca w warsztatowych

zajęciach wyjazdowych – 110 osób

Liczba godzin doradztwa edukacyjno-zawodowego – 23 godziny

Liczba osób, która otrzymała wsparcie doradcy

Zawodowego – 34 osoby

Liczba uczniów, którzy nabyli

kompetencje kluczowe po opuszczeniu

programu – 110 osób

Liczba szkół, w których pracownie

przedmiotowe wykorzystują

doposażenie do prowadzenia zajęć

edukacyjnych – 1 sztuka

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po

opuszczeniu programu – 8 osób

Liczba uczniów ze specjalnymi

potrzebami, którzy podnieśli

kompetencje po opuszczeniu

programu – 2 osoby

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali

kwalifikacje po opuszczeniu

programu – 1 osoba

Liczba nauczycieli, którzy nabyli

kompetencje po opuszczeniu

programu – 7 osób

 

Całkowita wartość projektu: 345 044,00

Wkład Funduszy Europejskich: 324 094,50

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST