Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek

Gmina Lądek realizuje projekt pod tytułem „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek”

Nr RPWP.04.02.01-30-0016/17 na operacjęw ramach: Oś priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.2Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Kwota dofinansowania: 528 529,51 zł

Całkowita wartość projektu: 779 264,03 zł

Projekt będzie realizowany do 31.12.2019r.

Cel projektu:Przedsięwzięcie budowa PSZOK–ma na celu stworzenie warunków dla mieszkańców gminy Lądek do selekt.zbierania odp. komun.,w szczególności odp., które nie są odbierane bezpośrednio z terenu ich nieruchomości (zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy).Projekt zgodny jest z dokumentem Strategia Rozwoju Woj. Wlkp do 2020 roku. Cel strat.2-Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami, zwraca uwagę na utrzymanie obecn.stanu środowiska na poziomie gwarantuj.następnym pokoleniom korzystanie z niego w stopniu równym,w jakim korzystają obecne pokolenia, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, jest podst.warunkiem rozwoju regionu. Ochrona środowiska nabiera szczególnego znaczenia w kontekście globalnych wyzwań klimat., ale także w kontekście pol.zobowiązań akcesyjnych i innych międzynarodowych, które nadal w różnym stopniu nie są wypełniane. Głównym celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami poprzez budowę PSZOK, zapewnienie mieszkańcom infrastruktury niezbędnej do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (w celu zapewnienia czystości i porządku na terenie gminy), a także dążenie do zwiększenia udziału odpadów zebranych selektywnie, w stosunku do wszystkich zebranych odpadów komunalnych na terenie gm. Lądek. Realizacja przedsięwzięcia wpisuje się w cele i założenia Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju (pakiet 3×20%) poprzez wykorzystanie sprawnych maszyn i urządzeń na etapie realizacji, co spowoduje ograniczenie emisji CO2, szkodliwych pyłów i gazów do powietrza. W pierwszej kolejności poprzez wsparcie rozwoju na rzecz rozwoju zrównoważonego, tj. wspieranie gospodarki efektywniej korzystającej z zasobów, bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej.

Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na części dz. ew. nr 635, 636,
637/1,
obręb 0011 Lądek, jednostka ewid.: 302302_2 Lądek, gmina Lądek, powiat słupecki, województwo wielkopolskie.Głównym
elementem punktu będzie plac utwardzony z wiatą pod kontenery otwarte. Plac stanowić będzie powierzchnię manewrową i postojową dla pojazdów osobowych oraz pojazdów ciężarowych, miejsce wyładunku odpadów oraz powierzchnię magazynową. Realizacja PSZOK obejmie także zakup kontenerów i pojemników na odpady, nasadzenia zieleni ochronnej, niezbędne sieci i instalacje, wykonanie oświetlenia i ogrodzenia.
Działania informacyjno-promocyjne obejmą przygotowanie tablicy informacyjnej i pamiątkowej. W ramach edukacji ekologicznej planuje się między innymi konkursy na stronie internetowej, kampanię multimedialną poprzez stronę internetową poświęconą edukacji ekologicznej itp.
Mieszkańcy gminy będą prowadzić selekcję wytworzonych przez siebie odpadów celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji. W ramach realizacji projektu zakłada się przyjmowanie 17 wyselekcjonowanych frakcji odpadów.
Poza podstawową funkcją PSZOK (selektywne zbieranie odpadów komunalnych) w wersji planowanej przez Zamawiającego ma także pełnić następujące
funkcje:
-informacyjno-edukacyjną,
-ponownego wykorzystania odpadów oraz zapobieganie powstawaniu odpadów.
PSZOK otwarty będzie w godzinach: poniedziałki:12-15,wtorek-piątek:8-15, soboty: 10-14
Wskaźniki produktu:
Liczba wspartych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – 1 szt.
Liczba kampanii informacyjno-edukacyjnych związanych z gospodarką odpadami – 1 szt.
Wskaźniki rezultatu:
Liczba osób objętych selektywnym zbieraniem odpadów – 5 584 osób
Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 0

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST