Jednostki podległe

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku
ul. Pyzderska 20, 62-406 Lądek
tel./fax: 63/27 63 158
e-mail: gops@gopsladek.pl
Nr rachunku bankowego: 68 8542 0001 2200 2411 0213 3383
Regon: 003730130
NIP: 667-13-21-823

Czas pracy:
od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30-15:30

Kierownik Jednostki: Barbara Przybyła

Główne zadania jednostki:
1) przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
2) praca socjalna,
3) prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej, analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
4) pobudzanie społecznej aktywności, ukierunkowanej na zaspakajanie własnych potrzeb – od pomocy ku samopomocy.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Lądku
ul. Polna 8A
62-406 Lądek
tel./fax: 63/276 30 78
e-mail: sekretariat.zgk@gminaladek.pl
Nr rachunku bankowego: 56 8542 0001 2200 1993 0213 3313
Regon: 310231225
NIP: 667-11-35-687

Czas pracy:
od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30-15:30

Kierownik jednostki: Sebastian Woźniak

Główne zadania jednostki:
1) zaopatrzenie wsi w wodę,
2) oczyszczanie ścieków,
3) trzymanie zieleni, ulic i przystanków PKS.

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST