Rozeznanie cenoweRozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek


Rozeznanie cenowe na opracowanie Analizy stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Lądek wraz z rekomendacjami na lata 2019-2023 w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.


Rozeznanie cenowe – Organizacja spotkań informacyjno-promocyjnych oraz edukacja ekologiczna (rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia)


Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Zagospodarowanie otoczenia pełniącego funkcje kulturalne -Rynek w Lądku

Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.

„Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury o szyb windowy wraz z przebudową budynku ” w ramach zadania pn.: Inwestycja w obiekty pełniące funkcje kulturalne – przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Lądku wraz z zagospodarowaniem przestrzeni wokół GOK.


Rozeznanie cenowe „udzielenie kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lądek”


Rozeznanie cenowe Przedmiotem rozeznania cenowego jest zakup i montaż wyposażenia i sprzętu na potrzeby funkcjonowania Klubu Senior + w miejscowości Ciążeń, gmina Lądek w ramach zadania: „Utworzenie i wyposażenie placówki „Senior+ (Moduł I) w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.


Rozeznanie cenowe „Udzielenie kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lądek”


Rozeznanie cenowe „Udzielenie kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lądek”


Rozeznanie cenowe „Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lądek oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych obszarów w gminie Lądek zatwierdzonym Uchwałą nr XXVII/147/16 Rady Gminy Lądek z dnia 14 lipca 2016 r. (dwóch fragmentów planu – w tym jeden polegający na uchyleniu)


Rozeznanie cenowe „zakup i montaż wyposażenia i sprzętu na potrzeby funkcjonowania Klubu Senior + w miejscowości Ciążeń, gmina Lądek w ramach zadania Utworzenie i wyposażenie placówki Senior+ (Moduł I) w ramach Programu Wieloletniego Senior + na lata 2015-2020

 


Rozeznanie cenowe „Zakup i dostawa sprzętu oraz licencji systemu wraz z wdrożeniem i konfiguracją w ramach zadania projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Lądek”


Rozeznanie cenowe – opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi nr 430030 na działce nr 190/3, obręb Lądek, gmina LądekSprostowanie do rozeznania cenowego „”Udzielenie kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lądek”

Rozeznanie cenowe „Udzielenie kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lądek”


Odpowiedź na uwagi do rozeznania cenowego. Zakup i dostawa sprzętu oraz licencji systemu wraz z wdrożeniem i konfiguracją w ramach zadania projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Lądek

Rozeznanie cenowe: Zakup i dostawa sprzętu oraz licencji systemu wraz z wdrożeniem i konfiguracją w ramach zadania projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Lądek


Sprostowanie do rozeznania cenowego. „Zakup i dostawa sprzętu oraz licencji systemu wraz z wdrożeniem i konfiguracją w ramach zadania projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Lądek


Rozeznanie cenowe: Zakup i dostawa sprzętu oraz licencji systemu wraz z wdrożeniem i konfiguracją w ramach zadania projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Lądek


Rozeznanie cenowe „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek” Dostawa wyposażenia PSZOK na działkach nr 635, 636, 637/1, obręb Lądek, Gmina Lądek


Rozeznanie cenowe „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Lądek”Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa PSZOK w trybie zaprojektuj i wybuduj na działkach nr 635, 636, 637/1, obręb Lądek, Gmina Lądek


Rozeznanie cenowe – na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy remoncie promów linowych w miejscowości Sługocin i Ciążeń.


Odpowiedź na uwagi do rozeznania cenowego

Rozeznanie cenowe – Zakup i dostawa sprzętu oraz licencji systemu wraz z wdrożeniem i konfiguracją w ramach zadania projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Lądek”

Załączniki

Formularz oferty


Rozeznanie cenowe „opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej nr 433043 na działce 66, obręb Wola Koszucka, gmina Lądek”


Rozeznanie cenowe – Zakup i dostawa sprzętu oraz licencji systemu wraz z wdrożeniem i konfiguracją w ramach zadania projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Lądek”

Załączniki

Formularz oferty


Rozeznanie cenowe „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustów drogowych na terenie gminy Lądek”, Załącznik nr1 – Propozycja cenowa

Dokumentacja fotograficzna

Mapa poglądowa lokalizacji


Rozeznanie cenowe – Zakup i dostawa sprzętu oraz licencji systemu wraz z wdrożeniem i konfiguracją w ramach zadania projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Lądek”

Załączniki

Formularz oferty


Rozeznanie cenowe – Opracowanie projektu budowlanego instalacji hydrantowej przy Szkole Podstawowej w Lądku (instalacja wewnętrzna i hydrant zewnętrzny)


Rozeznanie cenowe – Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej na działce nr 84/6, obręb Ląd, gmina Lądek


Protokół z otwarcia ofert – zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lądek


Rozeznanie cenowe – Organizacja placu zabaw


Rozeznanie cenowe – „Nadzów inwestorski nad realizacją zadań – inwestycji drogowych w gminie Lądek”


Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na „zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni matematycznej, przyrody i językowej w Szkole Podstawowej w Ciążeniu”

Załącznik – formularz cenowy


Rozeznanie cenowe – udzielenie kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach budżetu gminy Lądek


wykonanie studium wykonalności budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lądku Działanie 4.2. Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Zamawiający posiada Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Zapytanie cenowe na „Nadzór inwestorski nad realizacja zadań- inwestycji drogowych w gminie Lądek tj.
Zadania I – „Budowa drogi gminnej położonej na działkach o nr geodezyjnych 316/3
i 317 w miejscowości Ratyń, gmina Lądek ”, Zadania II- „Budowa (Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obręb Ląd-Kolonia”, Zadania III – „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dolany etap II”

Załącznik 1


Rozeznanie cenowe na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych, mebli, pozostałego wyposażenia, zabawek oraz wyposażenia sali językowej

Załącznik 1

Załącznik od 2 do 14


Rozeznanie cenowe na dostawę schodołazu dla potrzeb osób niepełnosprawnych


Rozeznanie cenowe na wykonanie pełnozakresowej i pełnobranzowej dokumentacji projektowo-wykonawczej inwestycji pt. „Budowa sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratyniu, gmina Lądek”


Rozeznanie cenowe


Rozeznanie cenowe- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Ladek


Rozeznanie cenowe- Rewitalizacja

Rozeznanie cenowe – studium szkoła


Rozeznanie cenowe – studium przedszkole

Rozeznanie cenowe – rozbudowa

Rozeznanie cenowe – studium

Rozeznanie cenowe – wniosek

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST