Rozeznanie cenowe

Rozeznanie cenowe „Opracowanie dokumentacji projektowej na remont przepustów drogowych na terenie gminy Lądek”, Załącznik nr1 – Propozycja cenowa

Dokumentacja fotograficzna

Mapa poglądowa lokalizacji


Rozeznanie cenowe – Zakup i dostawa sprzętu oraz licencji systemu wraz z wdrożeniem i konfiguracją w ramach zadania projektu „Rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie Gminy Lądek”

Załączniki

Formularz oferty


Rozeznanie cenowe – Opracowanie projektu budowlanego instalacji hydrantowej przy Szkole Podstawowej w Lądku (instalacja wewnętrzna i hydrant zewnętrzny)


Rozeznanie cenowe – Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej na działce nr 84/6, obręb Ląd, gmina Lądek


Protokół z otwarcia ofert – zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lądek


Rozeznanie cenowe – Organizacja placu zabaw


Rozeznanie cenowe – „Nadzów inwestorski nad realizacją zadań – inwestycji drogowych w gminie Lądek”


Rozeznanie cenowe w celu oszacowania wartości zamówienia na „zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego i multimedialnego do pracowni matematycznej, przyrody i językowej w Szkole Podstawowej w Ciążeniu”

Załącznik – formularz cenowy


Rozeznanie cenowe – udzielenie kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach budżetu gminy Lądek


wykonanie studium wykonalności budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lądku Działanie 4.2. Gospodarka odpadami, Poddziałanie 4.2.1 Tworzenie kompleksowych systemów gospodarki odpadami oraz uzupełnianie istniejących Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Zamawiający posiada Program Funkcjonalno-Użytkowy.

Zapytanie cenowe na „Nadzór inwestorski nad realizacja zadań- inwestycji drogowych w gminie Lądek tj.
Zadania I – „Budowa drogi gminnej położonej na działkach o nr geodezyjnych 316/3
i 317 w miejscowości Ratyń, gmina Lądek ”, Zadania II- „Budowa (Przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obręb Ląd-Kolonia”, Zadania III – „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Dolany etap II”

Załącznik 1


Rozeznanie cenowe na zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego, pomocy dydaktycznych, mebli, pozostałego wyposażenia, zabawek oraz wyposażenia sali językowej

Załącznik 1

Załącznik od 2 do 14


Rozeznanie cenowe na dostawę schodołazu dla potrzeb osób niepełnosprawnych


Rozeznanie cenowe na wykonanie pełnozakresowej i pełnobranzowej dokumentacji projektowo-wykonawczej inwestycji pt. „Budowa sali gimnastycznej i zaplecza sanitarnego wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi i łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratyniu, gmina Lądek”


Rozeznanie cenowe


Rozeznanie cenowe- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Ladek


Rozeznanie cenowe- Rewitalizacja

Rozeznanie cenowe – studium szkoła


Rozeznanie cenowe – studium przedszkole

Rozeznanie cenowe – rozbudowa

Rozeznanie cenowe – studium

Rozeznanie cenowe – wniosek

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST