ZAPYTANIE OFERTOWE


Protokół z otwarcia ofert Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczonych obszarów w Gminie Lądek„Udzielenie kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Lądek”Sporządzenie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lądek zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoZapytanie ofertowe na „Wykonanie instalacji sanitarnych – świetlica wiejska wraz z zapleczem sanitarnym i kuchennym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciążeniu”


Zapytanie ofertowe na „wykonanie instalacji sanitarnych – świetlica wiejska wraz z zapleczem sanitarnym i kuchennym w Ochotniczej Straży Pożarnej w Ciążeniu”


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej na działce nr 84/6, obręb Ląd, gmina Lądek


Zapytanie ofertowe na: opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej na działce nr 84/6, obręb Ląd, gmina Lądek

Mapa


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lądek

Protokół z otwarcia ofert – zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lądek


Zmiana treści zapytania ofertowego i odpowiedzi na zapytania. Dotyczy: Zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lądek

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lądek


Informacja o unieważnieniu postępowania w ramach zapytania ofertowego. „Dostawę opału: węgiel kostka gat. I i ekogroszek do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Lądek w sezonie grzewczym 2017/2018”


Informacja o wyborze kolejnej oferty „Dostawę opału: węgiel kostka gat. I i ekogroszek do budynków oświatowych na terenie Gminy Lądek w sezonie grzewczym 2017/2018”


Protokół z otwarcia ofert. Dotyczy: Zapytania ofertowego na udzielenie kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach budżetu gminy Lądek

Sprostowanie do zapytania ofertowego na Udzielenie kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach budżetu gminy Lądek

Zapytanie ofertowe na udzielenie kredytów na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach budżetu gminy Lądek


Zapytanie ofertowe na dostawę opału: węgiel kostka gat. I i ekogroszek do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Lądek w sezonie grzewczym 2017/2018

Umowa

Załącznik 1

Załącznik 1a

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4


Zapytanie ofertowe na Dostawę opału: węgiel kostka gat. I i ekogroszek do budynków oświatowych

Umowa

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 1a Kosztorys ofertowy – Węgiel

Załącznik nr 2 Wykaz dostw

Załącznik 3 Wykaz narzedzi

Załącznik nr 4


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe

wzór formularza ofertowego


Unieważnienie postępowania na świadczenie usług pocztowych

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lądek

Sprostowanie do zapytania ofertowego na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lądek

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Gminy Lądek

Załącznik

Załącznik


Zapytanie ofertowe

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty- PSZOK”


Rozstrzygnięcie PSZOK”


Dotyczy zapytania ofertowego na usługę polegającą na wykonaniu opracowania koncepcji wariantowych budowy i wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Lądek, sporządzenia programu funkcjonalno – użytkowego dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Lądek””


Zapytanie ofertowe – na usługę polegającą na wykonaniu opracowaniu koncepcji wariantowych budowy i wyposażenia punktu selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Lądek, sporządzenia programu funkcjonalno – użytkowego dla planowanej inwestycji pn.: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) na terenie Gminy Lądek”


Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego – Budowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w miejscowości Ciążeń, gmina Lądek

Zapytanie odertowe – Budowa drogi gminnej – ulica Rzeczna w miejscowości Ciążeń, gmina Lądek


Protokół – przedszkole

Protokół – ogólnokształcące

Sprostowanie

na usługę wykonania studium wykonalności dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020


Zapytanie ofertowe na usługę wykonania studium wykonalności dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie i rozbudowie budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Unieważnienie

 Zapytanie przedszkole

 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: projekt wykonawczy architektoniczno-technologiczno-budowlany na: Przebudowę i rozbudowę budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej i przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną

Sprostowanie do zapytania ofertowego


Zawiadomienieo wyborze najkorzystniejszej oferty – na usługę wykonaniastudium wykonalności termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek


Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe wniosek


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe dotyczące przebudowy drogi gminnej Dziedzice-Borki

Załączniki:


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowejtermomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek


Rozstrzygnięcie projekty dróg


Zawiadomienieo wyborze najkorzystniejszej oferty – na usługę wykonania audytów energetycznych dlaistniejących obiektówużyteczności publicznej w Gminie Lądek


ZAPYTANIE OEFRTOWE – na „Opracowanie Audytów energetycznych dla istniejących obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Lądek”

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST