Rodzina 500+

Program „Rodzina 500+” to wsparcie dla polskich rodzin. Celem programu jest pomoc w wychowywaniu dzieci, w tym sprawowanie opieki nad nimi i zaspokajanie ich potrzeb życiowych. Realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lądku.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka tj. (osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie, do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego kończy z dniem 30 września 2017 roku. Kolejny okres trwa od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. Wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 sierpnia 2017 r.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczenia o dochodach. Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00 zł, a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie przysługuje na pierwsze dziecko jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00 zł. :

Osoba ubiegająca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

1) oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny, dochody nieopodatkowane i oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.
2)
zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informację odpowiednio o:
a)
formie opłacanego podatku
b)
wysokości przychodu
c)
stawce podatku
d) wysokości
opłaconego podatku za 2016 rok.
3) w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu – dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

4) w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów


Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji:
a) oświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
c) orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
d) inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Kontakt:
GOPS tel. 63 249-09-84

 

 

  • Aktualne informacje

Aktualne informacje o programie „Rodzina 500+”

 

Pliki do pobrania

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego od 1 lipca 2019 r.(PDF)

word ikonaProgram „Rodzina 500+” od 1 lipca 2019 r.

Wniosek o ustalenie prawa świadczenia wychowawczego (PDF)

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny (PDF)

Oświadczenie wnioskodawcy o wysokości jego składek na ubezpieczenie zdrowotne albo składek członka rodziny (PDF)

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości jego gospodarstwa rolnego albo gospodarstwa członka rodziny (PDF)

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST