Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeniu, gmina Lądek

Gmina Lądek realizuje projekt pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeniu, gmina Lądek „

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Cele projektu:

Analiza potrzeb wnioskodawcy dowiodła,że dotychczasowy budynek, w którym znajdują się oddziały przedszkola w Ciążeniu jest w złym stanie technicznym

i nie odpowiada normom i zapotrzebowaniu oraz odpowiednią ilością miejsc, posiada bariery dla osób niepełnosprawnych.Na podstawie deklaracji

składanych przez rodziców o przyjęcie dzieci do placówek wychowania przedszkolnego wynika, że liczba miejsc nie odpowiada faktycznemu

zapotrzebowaniu. Wdrożenie projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących celów:zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach

o niskim stopniu upowszechnienia wychowania przedszkolnego,upowszechnienie wychowania przedszkolnego,w tym zwłaszcza wśród dzieci 3-4 letnich i

dzieci z niepełnosprawnościami,wzrost liczby wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej poprzez rozbudowę i przebudowę budynku oświatowego na

pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną, wzrost komfortu użytkowania obiektu,zwiększenie potencjału objętej

wsparciem infrastruktury poprzez adaptację pomieszczeń do przyjęcia większej liczby dzieci,wzrost zatrudnienia poprzez dodatkowe zatrudnienie 1 osoby,

wzrost liczby osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej,zakładając rekrutację dodatkowo 13 dzieci,poprawa dostępności do

edukacji przedszkolnej.Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej wyniesie 50.W przypadku nie otrzymania

dofinansowania Gm.Lądek nie będzie miała możliwości utworzenia nowych miejsc przedszkolnych.Projekt jest zgodny z dokumentacją konkursową, SZOOP

dla działania 9.3.,ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku. Zgodność planowanej inwestycji przyczynia się do realizacji Celu

strategicznego 5.Zwiększenie spójności województwa Cel operacyjny 5.5. Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych a także Celu

strategicznego 7.Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia Cel operacyjny 7.1.Poprawa warunków, jakości i dostępności edukacji.Projekt jest zgodny

ze Strategią Europa2020, bowiem wpisuje się w priorytet „inteligentny rozwój – gospodarka oparta na wiedzy i innowacji”,a dokładniej w program przewodni

Młodzież w drodze”,którego celem jest zapewnienie przez kraje członkowskie odpowiedniego poziomu inwestycji w systemy kształcenia i szkolenia na

wszystkich poziomach. Obiekt zaprojektowano zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania,gdyż celem jest też zwiększenie dostępu osób z

niepełnosprawnościami

Planowane efekty:

Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 sztuka

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 75 osób

Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 50 osób

Projekt będzie realizowany na terenie województwa wielkopolskiego.Organem prowadzącym jest Gm.Lądek.Wsparciem zostanie objęty jeden obiekt, który

będzie pełnić funkcję infrastruktury przedszkolnej.Jest to budynek, w którym obecnie mieści się Szkoła Podstawowa.Potencjał objętej wsparciem

infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi będzie dostosowany do przyjęcia 75 dzieci.Planuje się rozbudować i przebudować pomieszczenia w celu

przeniesienia dwóch Oddziałów Przedszkola w Ciążeniu (łącznie 37 dzieci) oraz przyjęcie dodatkowych 13 dzieci. Zakres robót polegać będzie na

rozbudowie oraz przebudowie budynku szkoły w celu rozszerzenia funkcji oświatowej o przedszkole. Projektowana rozbudowa w kształcie prostokąta jest

kontynuacją bryły szkoły.Dwie klasy na parterze w istniejącym budynku szkoły po rozbudowie zostaną połączone funkcjonalnie z projektowaną rozbudową i

w całości będą stanowiły przedszkole. Łącznie zostaną oddane trzy sale (każda po 25 osób).Planuje się zastosować nowe technologie eko-innowacyjne i

proekologiczne.Projektuje się ławki, podjazd dla osób niepełnosprawnych, oraz plac zabaw.W ramach prac związanych z przebudową i rozbudową budynku

planuje się nowe utwardzenie terenu: drogi wewnętrzne, chodniki i miejsca parkingowe.Ostatecznym odbiorcą przedmiotu projektu będą dzieci, które

obecnie uczęszczają do Oddziałów Przedszkolnych w Ciążeniu, a także nowoprzyjęte dzieci, ich wychowawcy, pozostały personel przedszkola, rodzice, a

także lokalna społeczność zamieszkująca miejscowość Ciążeń.Wnioskodawca poniósł koszty związane z przygotowaniem dokumentacji: dokumentacja

kosztorysowo-projektowa; studium wykonalności.W ramach planowanego przedsięwzięcia wnioskodawca planuje ponieść koszty:

wykonania usługi geodezyjnej; przebudowy i rozbudowy budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji przedszkolnej wraz z wyposażeniem i

infrastrukturą techniczną; nadzór inwestorski; zakup tablicy.Obiekt zaprojektowano zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

 

Wartość projektu: 852 901,74

Całkowita wartość projektu: 852 901,74

Wkład Funduszy Europejskich: 724 966,47

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST