Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeniu, gmina Lądek

Gmina Lądek realizuje projekt pt. „Przebudowa i rozbudowa budynku oświatowego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej wraz z wyposażeniem i infrastrukturą techniczną w Ciążeniu, gmina Lądek „

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Cele projektu:

Uzasadnienie realizacji proj.wynika z diagn.zatwier.przez organ prowadz.

-niski poziom edukacyjny uczniów wyniki sprawdzianu VI kl.w 2015r. i2016r.PONIŻEJ śred.powiatu,woj. i kraju.

-z badania ankiet.przeprow.w dniach 1-15.06.2016r.wśród uczniów SP wykazało,że jest potrzeba uczniów w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności

w zakresie przedmiotów mat.-przyr.,językowych i ICT.Na podst.posiadanych przez SP orzeczeń wskazano 2os.(2M)z niepełn.chcące uczestniczyć w

proj.100%uczniów wykazała brak odpowiedniej infrastr.i doposażenia-wskaź.rezultatu w 4.2 są adekwatne dla pomiaru założonych celów proj.

-dysproporcje w dostępie do edukacji w zakresie warunków nauczania i wyposażenia szkół(Barierami są źle wyposażone sale oraz ich brak).

Liczba os.korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej wyniesie 110 os.

Opisane problemy zidentyfikowano w Strategii Roz.Gm.Lądek do 2020:Działanie 1.3.Modernizacja infrastruktury społecznej 1.3.4 Poprawa infrastruktury

edukacji przedszkolnej i szkolnej 3.3.Zwiększenie atrakcyjności oferty eduk.i jej dostosowanie do potrzeb rynkowych 3.3.2 Poprawa jakości

kształcenia.Projekt przyczyni się do wyrównania dysproporcji eduk.w trakcie procesu kształcenia dla uczniów mających trudności w spełnieniu wymagań

eduk.,wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego.Działania wskazane w projekcie mają na celu przede wszystkim poprawę warunków

dydakt.uczniów(z uwagi na lokalizację gminy w obszarze o najniższej dostępności do usług warunkujących możliwości rozwojowe wsparcia procesów

rozwojowych),w przewadze są to tereny wiejskie,udział użytków rolnych:88%powierzchni.Na tego typu obszarach brakuje najczęściej dostępu do form

edukacyjnych wspierających kompetencje kluczowe,które pozwolą wyrównać dysproporcje w porównaniu z dobrze rozwiniętymi ośrodkami miejskimi.

Projekt jest zgodny z dokumentacją konkursową,SZOOP dla działania 9.3.,ze Strategią rozwoju woj.wlkp.do 2020 roku,cel 5.Zwiększenie spójności woj.Cel

5.5.Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych,cel7.Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia Cel op. 7.1.Poprawa warunków,

jakości i dostępności edukacji.Projekt jest zgodny ze Strategią Europa2020,priorytet„inteligentny rozwój–gospodarka oparta na wiedzy i innowacji”,„Młodzież

w drodze”:cel:zapewnienie przez kraje członkowskie odpowiedniego poziomu inwestycji w systemy kształcenia i szkolenia na wszystkich poziomach.Obiekt

zaprojektowano zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.

 

Planowane efekty:

Liczba wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej– 1 sztuka

Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 110 osób

Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów infrastruktury edukacji ogólnej – 110 osób

Projekt będzie realizowany na terenie woj.wlkp.Organem prowadzącym jest Gm.Lądek.Wsparciem zostanie objęty 1 obiekt edukacji ogólnej.Potencjał objętej

wsparciem infrastruktury w zakresie edukacji ogólnej będzie dostosowany do przyjęcia 110 osób.Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy i rozbudowy

istniejącego budynku oświatowego–Szkoły Podstawowej,w zabudowie wolnostojącej 1 i 2-kondygnacyjnego na pomieszczenia edukacji ogólnokształcącej.I

piętro–szkoła:Planowany zakres robót obejmuje wyłącznie część przeznaczoną na pomieszczenia szkolne,w tym budowę I-go piętra rozbudowanego

budynku o salę językową(59,58 m2) i salę matematyczno-przyrodniczą(58,75 m2) oraz przebudowę istniejącego piętra szkoły podstawowej o salę ICT(34,49

m2).W pierwszej kolejności wykonane będą fundamenty,mury,stropy,dach,stolarka,tynki i okładziny wewn.,posadzki,malowanie,elewacja,instalacje

c.o.,przyłącze energetyczne, instalacje elektryczne,instalacja sieci komputerowej,instalacja odgromowa.Planuje się także zagospodarowanie terenu,w tym

nowe utwardzenie terenu mające na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej,poruszanie się osób niepełnosprawnych,poprawę bezpieczeństwa,a także

poprawę warunków dojazdu P-Poż.Ponadto planuje się ogrodzenie terenu.Celem projektu jest realizacja działań przyczyniających się do ograniczenia barier

dostępu do edukacji ogólnokształcącej.W placówce objętej projektem zdiagnozowano m.in.niezadowalający stan obecnej infrastruktury, ubogie wyposażenie

sal w sprzęt do nauki odbiegający od oczekiwań współczesnego rynku pracy,a także niskie wyniki edukacyjne szkoły w zakresie przedmiotów

matematyczno-przyrodniczych i językowych oraz ubogi stan infrastruktury ICT,czyli kluczowych kompetencji.Ostatecznym odbiorcą przedmiotu projektu będą

uczniowie SP w Ciążeniu (w tym dzieci niepełnospr.),nauczyciele,pozostały personel szkoły,rodzice,a także lokalna społeczność.Obiekt zaprojektowano

zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania..

 

Wartość projektu: 568 375,35

Całkowita wartość projektu: 568 375,35

Wkład Funduszy Europejskich: 483 119,04

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST