Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek

Gmina Lądek realizuje projekt pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Lądek”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Cele projektu:

Potrzeba realizacji projektu bezpośrednio wynika z przeprowadzonego opisu stanu istniejącego problemowej infrastruktury. W opisie wskazano główne

problemy obiektów, które wymagają kompleksowej termomodernizacji. Do najistotniejszych aspektów związanych z niską efektywnością energetyczną

obiektów należą: duże starty ciepła przez nieocieplone przegrody budynków, zły stan techniczny większości stolarki okiennej i drzwiowej, niska sprawność

systemu grzewczego obiektów, duża emisja dwutlenku węgla do atmosfery, niski komfort użytkowania placówek oświatowych i stosunkowe wysokie koszty

ponoszone na potrzeby ogrzewania i energii elektrycznej. Zdiagnozowane problemy mogą zostać zaspokojone dzięki przeprowadzeniu kompleksowej

termomodernizacji budynków użyteczności publicznej. Wdrożenie projektu przyczyni się do osiągnięcia oszczędności energii w budynkach, oszczędności

kosztów zaopatrzenia w energię, poprawy komfortu użytkowania obiektów.

Projekt jest zgodny ze Strategią rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, gdyż wpisuje się w:

cel strategiczny 2. Poprawa stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami,

cel strategiczny 3. Lepsze zarządzanie energią,

cel strategiczny 5. Zwiększenie spójności województwa cel strategiczny

cel strategiczny 7. Wzrost kompetencji mieszkańców i zatrudnienia

Projekt wykazuje zgodność z Planem gospodarki niskoemisyjnej, w zakresie działań przyczyniających się do redukcji emisji CO2.

Realizacja docelowego przedsięwzięcia będzie miała wpływ na realizację celów strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego

włączeniu społecznemu Europa 2020, poprzez zrealizowanie celu nadrzędnego mówiącego o:

zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 20%

zwiększeniu do 20% udziału energii odnawialnej

zwiększeniu efektywności energetycznej o 20%

Do wskaźników rezultatu niniejszego projektu, które zostaną osiągnięte w roku zakończenia realizacji projektu lub też rok później należy zaliczyć: Wzrost

zatrudnienia we wspieranych podmiotach [EPC]: 0,00

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 444,61 MgCO2/rok

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 1 475 610,00 kWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej: 44,54 MWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 3 988,54 GJ/rok

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów: 4 148,91 GJ/rok

Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 43,64 MWhe/rokPlanowane efekty:

Planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest kompleksowa, głęboka termomodernizacja energetyczna 4 budynków użyteczności publicznej(Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

w Lądku;Szkoła Podstawowa w Ciążeniu; Szkoła Podstawowa w Ratyniu;Przedszkole w Dolanach).Przedmiotem projektu (zakres rzeczowy) dla wszystkich

termodernizowanych budynków będzie: docieplenie elewacji, docieplenie dachu, oświetlenie, instalacja odgromowa, instalacja co.o.,instalacja

fotowoltaiczna,roboty zewnętrzne-odtworzeniowe). Niezbędne było wykonanie:audyt energetyczny i oświetl.,eksper.ornitologiczna i

chiropterologiczna,dokumentacja kosztorysowo-projektowa,studium wykonalności

Wskaźniki produktu ukazujące bezpośr., materialny efekt realizacji projektu:

-Liczbę zmodernizowanych energetycznie budynków: 4,00 szt.;

-Dodatkową zdolność wytwarzania ener.i elektr. ze źródeł odnawialnych: 0,05 MWe;

-Liczbę wybud. jednostek wytwarzania energii elektr. z OZE: 4,00 szt.;

-Pow. użytkowa budynków poddanych termo.: 5 028,48 m2;

-Liczbę zmoderniz. źródeł ciepła: 4,00 szt.

Rezultaty:spadek emisji gazów ciepl.444,61 t.e.co2/rok;zmniejsz.rocznego zużycia ener.pierw. w bud. publ.1477265kWh/rok;ilość zaoszcz.energ.

elektr.44,54MWh/rok;ilość zaoszcz.ener.cieplnej-3988,54GJ/rok;zmniejsz. zużycia energ. końcowej 4151,02GJ/rok;prod. energ.elektr.z nowo

wybud.inst.wykorz.OZE:43,66MWhe/rok.

W ramach termomodernizacji Gm.Lądek planuje ponieść koszty nadzoru inwestorskiego oraz promocji projektu.

Realizacja proj. ma się przyczynić przede wszystkim do:

– zwiększenia komfortu użytkowania infrastruktury oświatowej;

– zmniejszenia strat ciepła;

– podwyższenia sprawności instalacji cieplnych;

– ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery;

– zmniejszenia kosztów użytkowania budynków użyteczności publicznej;

– wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii, poprzez produkcję energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych;

– propagowanie działań na rzecz ochrony środowiska, kreowanie postaw ekologicznych;

– zwiększenie atrakcyjności ekolog. regionu.

Całkowita wartość projektu 3 232 379,37
Kwota kosztów kwalifikowalnych 3 135 773,02
Kwota dofinansowania 2 665 407,06

 

Powered by WordPress | Designed by: Free Wordpress Themes | Thanks to Wicked Tickets, Kid Rock Tour and Ohio State Football Schedule

POWIĘKSZ CZCIONKĘ
KONTRAST